Spoorweg onderdoorgang Binderendreef Deurne

Bij de Binderendreef in Deurne wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang onder het spoor. Deze spooronderdoorgang zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid.

Het plan

Dankzij het intercitystation kunnen de inwoners van Deurne en de regio makkelijk en snel reizen in de richtingen Venlo en Eindhoven.

Keerzijde hiervan is echter dat het spoor de kern van Deurne in tweeën splitst. Dagelijks maakt iedere passant mee dat de overwegen vaak hinderlijke wachttijd veroorzaken. Voor veel inwoners is dit dagelijks te merken, als zij met de auto, fiets of lopend het spoor moeten oversteken. Dit geldt met name voor de spoorwegovergangen aan de Vlierdenseweg, Liesselseweg en Binderendreef.

Om vervanging van de huidige spoorwegovergang door een spooronderdoorgang aan de Binderendreef mogelijk te maken, werkt de gemeente Deurne samen met spoorbeheerder ProRail. De aanleg van de onderdoorgang kost ongeveer € 13,5 miljoen. De financiering is rond, dankzij een bijdrage in het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en bijdragen van provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne. Alle seinen staan wat dat betreft op groen licht om de onderdoorgang te realiseren.

 

 

 

Wat is er al gebeurd?

In de periode 2017 tot en met 2019 zijn in diverse stappen een vormgevingsambitie en een overdrachtsdossier voor de onderdoorgang opgesteld. Het overdrachtsdossier bezit een groot aantal documenten, waarin de eisen en overige voorwaarden waaraan de onderdoorgang moet voldoen, staan beschreven.

Zo zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd en in het dossier opgenomen. Hierbij valt onder meer te denken aan onderzoek naar bodem, grondwater, wegverharding en fundering, niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen, geluid, trillingen, ecologie, archeologie, luchtkwaliteit, externe veiligheid en verkeer.

Verder is een referentieontwerp opgesteld waarmee is aangegeven hoe de onderdoorgang moet worden vormgegeven.

 

Waar staan we nu?

Op dit moment is ProRail bezig met het opstellen van een aanbestedingsdossier. In dat aanbestedingsdossier worden de eisen en voorwaarden welke de gemeente heeft aangegeven in het overdrachtsdossier opgenomen. Daarnaast worden specifiek eisen voor het spoor toegevoegd. Zodra het aanbestedingsdossier compleet is, start ProRail een aanbesteding waarvoor een aantal reeds geselecteerde partijen worden uitgenodigd. Verwachting is dat de aanbesteding direct na de zomervakantie van 2020 in gang wordt gezet.

Parallel aan het project onderdoorgang Binderendreef is de gemeente Deurne gestart met een uitgebreide verkeersstudie voor met name fietsverkeer. De gemeente voorziet dat de aanleg van de onderdoorgang en toename van verkeer op de Binderendreef, gevolgen heeft voor het veilig oversteken van de Binderendreef. Diverse alternatieven om de veiligheid en oversteekbaarheid van de Binderendreef na realisatie van de onderdoorgang te vergroten worden nu tegen het licht gehouden. Zodra een voorkeursalternatief is uitgewerkt en haalbaar gebleken, wordt hier meer over bekend gemaakt.

In de maanden april en mei heeft het ontwerpbestemmingsplan onderdoorgang Binderendreef ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen binnen gekomen van met name bewoners uit de directe omgeving van de Binderendreef. Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, gaat de gemeente Deurne eerst in gesprek met betrokkenen.

Voorafgaand aan het realiseren van de onderdoorgang moeten er diverse kabels en leidingen verlegd worden om ruimte te creëren. Nutsbedrijven en de gemeente (persriolering) staan op het punt om met het verleggen van de kabels en leidingen te starten.

 

 

Hoe ziet de planning eruit?

Voor de aanleg van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Het spoor moet immers opgebroken worden om het brugdek van de onderdoorgang op zijn plek te brengen. Het plannen van een treinvrije periode vraagt veel voorbereiding en ProRail moet daarbij rekening houden met vele factoren, zoals goederenvervoer, andere werkzaamheden aan het spoor, de beschikbaarheid van alternatief vervoer en het feit dat een spoortraject niet te vaak afgesloten mag zijn. Een treinvrije periode moet dan ook ruim vooraf gepland worden.

Door ProRail is aan de gemeente Deurne medegedeeld dat de treinvrije periode die nodig is voor de realisatie van de onderdoorgang, valt in oktober 2022. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voordat al het spoor-gerelateerde werk uitgevoerd kan worden. De planning vanaf nu voor het vervolg van het project ziet er op hoofdlijn als volgt uit (wijzigingen onder voorbehoud):

Het ontwerp

Om het ontwerp van de onderdoorgang een gezicht te geven is er een 3D-model opgesteld.

Het volgende is in de uitgangspunten opgenomen:

• In de onderdoorgang is voorzien dat er 2 rijstroken zijn voor gemotoriseerd verkeer, deze zijn geschikt voor alle verkeer;
• De snelheid van gemotoriseerd verkeer in de onderdoorgang is 50 km/u, deze snelheid geldt op de Binderendreef tussen de N270 en de rotonde bij de Industrieweg;
• In de onderdoorgang is verder een tweerichtingen fietspad voorzien;
• Alle regenwater dat terecht komt in de onderdoorgang wordt opgevangen in een waterkelder en vervolgens verpompt naar riolering/oppervlakte water;
• De onderdoorgang wordt verlicht;
• Op de onderdoorgang worden beide sporen in het spoordek opgenomen, er komt geen uitbreiding van sporen;
• De sporen worden fysiek door hekwerk afgescheiden en niet toegankelijk voor derden gemaakt;
• Aan de noordzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer ter hoogte van de weg Kleine Bottel weer op maaiveld aan;
• Aan de zuidzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer 50 meter voor de rotonde Industrieweg weer op maaiveld aan;
• Op de zijwanden van de onderdoorgang en de scheiding tussen rijweg en fietspad wordt hekwerk geplaatst;
• De verbindingsweg/het fietspad tussen Textielstraat en Kleine Bottel wordt na realisatie van de onderdoorgang weer aangelegd;
• Bereikbaarheid van het trafogebouw van Enexis aan de zuidzijde van het spoor krijgt een nieuwe toegang via de weg Daalder en het parallelpad aan het spoor;
• Bomen en overig groen, die voor de aanleg van de onderdoorgang verwijderd moeten worden, worden gecompenseerd.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Neem dan contact op door hieronder uw gegevens in te vullen en uw bericht achter te laten.

Werken bij
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×