Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijke Algemene Voorwaarden
1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door RA infra BV aanvaarde opdrachten.
1.2 Op alle overeenkomsten tussen RA infra BV en opdrachtgever waarbij RA infra BV optreedt als adviesbureau zoals bedoeld in de vigerende “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur- DNR 2011” (hierna te noemen DNR) is tevens de DNR van toepassing.
1.3 De opdrachtgever wordt geacht de DNR met bijlagen te kennen. De DNR is te vinden op de website www.rainfra.nl en ligt ter inzage op de kantoren van RA infra BV. Een exemplaar van de DNR wordt op verzoek gratis per e-mail toegezonden.
1.4 Op overeenkomsten met betrekking tot uitvoering van opdrachten op het gebied van directievoering en het houden van toezicht zijn de “Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012” (hierna te noemen UAV 2012) van toepassing.
1.5 De opdrachtgever wordt geacht de UAV 2012 met bijlagen te kennen. De UAV 2012 zijn te vinden op de website www.rainfra.nl en liggen ter inzage op de kantoren van RA infra BV. Een exemplaar van de UAV 2012 wordt op verzoek gratis per e-mail toegezonden.
1.6 In geval van tegenstrijdige bepalingen in de offerte, deze Algemene Voorwaarden en de DNR zal de inhoud van de offerte prevaleren boven de Algemene Voorwaarden, die op hun beurt
weer prevaleren boven de DNR.
1.7 De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de DNR en afstand te hebben gedaan van toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde eigen algemene (inkoop)voorwaarden, tenzij opdrachtgever en RA infra BV daarvan schriftelijk hebben afgeweken.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen
2.1 Al onze offertes – waaronder tevens inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.
2.2 Alle offertes van RA infra BV hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Een opdracht wordt geacht bekrachtigd te zijn, na ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, danwel na schriftelijke bevestiging van de opdracht door RA infra BV.
2.4 Partijen komen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht de in rekening te brengen tarieven per tijdseenheid voor de bij de opdracht betrokken functiegroepen of medewerkers schriftelijk overeen. De tarieven worden jaarlijks per 31 december geïndexeerd conform het indexcijfer “prijsindexcijfer Zakelijke dienstverlening CBS” dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vastgesteld.

Artikel 3: Prijsbepaling en betalingen
3.1 De door RA infra BV opgegeven en/of de overeengekomen tarieven luiden in euro en zijn exclusief belasting – waaronder btw – en heffing.
3.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige aftrek, verrekening of opschorting toe te passen. Algemene Voorwaarden RA infra BV Pagina 5 van 9
3.4 Indien RA infra BV goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is RA infra BV gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
3.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling in verzuim.
3.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle (buiten-)gerechtelijke kosten met een minimum van 10% van de hoofdsom.
3.7 RA infra BV heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting danwel haar verplichting tot het stellen van zekerheid.
3.8 De offerte is mede gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en de op de datum van de offerte geldende kosten bepalende factoren. Vanaf deze datum worden prijs-, kosten- en loon-wijzigingen waaronder begrepen aan RA infra BV op te leggen heffingen, belastingen, retributies en dergelijke, respectievelijk verhogingen daarvan, doorberekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Meer- en minderwerk
4.1 RA infra BV is gerechtigd tegen de overeengekomen tarieven en met in achtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden meerwerk in rekening te brengen indien in het kader van de vervulling van de opdracht extra werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk blijken te zijn.
4.2 Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door RA infra BV, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschriften, wordt uitgevoerd. Tevens geldt als meerwerk de kosten van extra werkzaamheden die gevolg zijn van niet aan RA infra BV toerekenbare aanpassingen c.q. stagnaties in de planning van een overeengekomen opdracht, alsmede de extra werkzaamheden die voortkomen uit door de opdrachtgever gewenste aanpassingen van definitieve versies van opgestelde project-documenten.

Artikel 5: Levertijd
5.1 Een overeengekomen levertijd (waaronder tevens begrepen de termijn waarbinnen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd c.q. een werk dient te worden voltooid) is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van één maand niet overschrijdt, kan de opdrachtgever geen enkel recht ontlenen.
5.2 In geval RA infra BV in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 RA infra BV is jegens de opdrachtgever eerst aansprakelijk indien sprake is van toerekenbare tekortkoming, de opdrachtgever RA infra BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en RA infra BV aan deze sommaties niet of niet tijdig heeft voldaan.
6.2 Zodra de opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens RA infra BV heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van de eventuele aanspraak jegens RA infra BV binnen tien dagen schriftelijk aan RA infra BV mede te delen op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding jegens RA infra BV een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct- of indirect voortvloeit en waarvoor RA infra BV aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt nalaten begrepen.
6.3 In aanvulling op het gestelde in art. 15 leden 1 en 2 van de DNR is iedere aansprakelijkheid van RA infra BV steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van RA infra BV. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom zoals overeengekomen in de overeenkomst, dit met een maximum van € 125.000,-. Indien de opdrachtgever consument is geldt in afwijking van de vorige zin dat, indien om welke reden dan ook geen uitkering door verzekeraar plaatsvindt, de aansprakelijkheid voor schade ter zake van opdrachten waarvoor een prijs is overeengekomen die lager is dan € 50.000,-, de maximale aansprakelijkheid € 50.000 bedraagt.
6.4 RA infra BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van RA infra BV gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.
6.5 In geen geval is RA infra BV aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of onduidelijke informatie wordt verstrekt over de ligging van kabels en leidingen op privaat terrein.
6.6 Aan de informatie op de website van RA infra BV, www.rainfra.nl en social media berichtgeving zoals via Linked-in en Facebook, kunnen geen aanspraken of rechten worden ontleend. RA infra BV is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) de website en social media sites.
6.7 De opdrachtgever is verplicht RA infra BV te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor RA infra ingevolge deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, en haar schadeloos te stellen voor alle kosten of schades die voor haar daardoor mochten ontstaan
6.8 De opdrachtgever vrijwaart RA infra BV voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in rapportages en/of adviezen van RA infra BV. De rapportages
en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden, niet zijnde de opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

Artikel 7: Samenwerking met derden
7.1 Indien RA infra BV op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt met één of meer derden, dan zal RA infra BV voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover RA infra BV deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever draagt in die gevallen zorg voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de door deze derden aan RA infra BV te verstrekken gegevens.
7.2 Indien RA infra BV in het kader van de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht zelf één of meer derden inschakelt, zal RA infra BV voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derden jegens RA infra BV voor die schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Indien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen de opdrachtgever en RA infra BV de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Verdere verspreiding van verkregen gegevens, dan waar ze in het kader van de opdracht voor bestemd zijn, is niet toegestaan.
8.2 RA infra BV is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

Artikel 9: AVG en Datalekken
9.1 Opdrachtgever draagt, indien van toepassing, als “verwerker” dan wel als “verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens van werknemers en van eventuele ingeschakelde derden van RA infra BV conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze gegevens is uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de overeenkomst.
9.2 RA infra BV draagt, indien van toepassing, als “verwerker”, dan wel als “verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens die zij in het kader van de prestatie verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
9.3 Bij eventuele datalekken dient door de opdrachtgever binnen 24 uur, na het bekend worden daarvan, melding gemaakt te worden bij de communicatieadviseur van RA infra BV kantoor
Valkenswaard via het telefoonnummer 040 207 61 63 en via info@rainfra.nl

Artikel 10: Toezicht/directievoering
10.1 Indien de opdracht inhoudt dat RA infra BV directie voert en/of toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, is RA infra BV slechts aansprakelijk voor schade ontstaan op het moment dat RA infra BV daadwerkelijk toezicht heeft gehouden, althans voortvloeiende uit een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden onder het toezicht van RA infra BV.

Artikel 11: Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud
11.1 RA infra BV behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten ter bescherming van informatie, ten aanzien van door haar vervaardigde producten. De opdrachtgever verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van de opdracht niet eerder dan nadat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
11.2 Opdrachtgever ontvangt voor het gebruik, na voldoening van haar verplichtingen jegens RA infra BV, het gebruiksrecht en mag de prestatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor
deze onder de overeenkomst is vervaardigd.
11.3 RA infra BV behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren producten, totdat de koopprijs voor een bepaald deelproduct of al deze producten geheel is voldaan.

Artikel 12: Personeel
12.1 Opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, geen medewerkers die bij RA infra BV in dienst zijn of die belast zijn
met het uitvoeren van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van RA infra BV om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.
12.2 Partijen kunnen van hetgeen in dit artikel is vastgelegd uitsluitend schriftelijk afwijken.

Artikel 13: Goedkeuring gegevens
13.1 Door RA infra BV aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Artikel 14: Overmacht
14.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van RA infra BV gevergd kan worden, geeft RA infra BV het
recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schaden en andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten.
14.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt onder meer verstaan: oorlog(dreiging), oproer, brand, werkstaking bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige
weersomstandigheden, stagnatie in levering door nutsbedrijven en onderaannemers, overheidsmaatregelen (waaronder niet op tijd verleende vergunningen en toestemmingen), verkeersstoringen en alle overige omstandigheden die buiten toedoen van RA infra BV de naleving van de overeenkomst kunnen verhinderen.
14.3 Naast de hiervoor in lid 14.2 genoemde omstandigheden kunnen zich mogelijk ook in de personele sfeer omstandigheden voor doen welke RA infra BV betitelt als overmacht en waardoor de naleving van de overeenkomst wordt verhinderd, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ernstige ziekte of sterfgeval van een medewerker en ongunstige omstandigheden op de arbeidsmarkt.

Artikel 15: Slotbepalingen
15.1 Indien één of meer bepalingen van Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de
voorwaarden of de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de overeenkomst niet aan.
15.2 Het nalaten om nakoming te vorderen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van RA infra BV niet aantasten of beperken, tenzij RA infra BV hier schriftelijk
mee heeft ingestemd.
15.3 RA infra BV is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. RA infra
BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door RA infra BV is medegedeeld.

Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1 Op alle door RA infra BV aanvaarde en uitgevoerde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de opdrachtgever en RA infra BV mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad voor Arbitrage voor de Bouw te Utrecht, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden. RA infra BV is bevoegd een voorkomend geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het betreffende RA infra BV kantoor is gevestigd.
16.3 In afwijking van het in lid 16.2 bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
16.4 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij gerechtigd om voor beslechting van het betreffende geschil de door
de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter te kiezen.

Contact opnemen

Benieuwd hoe RA infra het verschil maakt? Neem contact op voor een goed gesprek.

RA infra BV

040 207 61 63

Werken bij RA infra

Bouwen aan de buitenruimte én jezelf ontwikkelen? Ervaar de kracht van collegialiteit en zet de eerste stap naar persoonlijke groei.

Overige werkzaamheden

RA infra gaat geen uitdaging uit de weg

Werken bij
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×